Algemene Voorwaarden SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN

U bent hier

 

1.    TOEPASSINGSGEBIED

 1. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN is de handelsnaam van de maatschap naar Nederlands recht. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN stelt zich tot doel de praktijk van (proces)advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de maatschap SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die bij SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN werkzaam is (als vennoot of in dienstverband), op andere wijze aan SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN verbonden is , eenieder die door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN wordt ingeschakeld, en eenieder voor wiens handelen of nalaten SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN aansprakelijk is of kan zijn.
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   

2.    DE OPDRACHT

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht uitsluitend door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN vrij om te bepalen welke van haar vennoten of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
   

3.    AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN wordt uitbetaald. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring kosteloos toegezonden.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte althans het door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van € 50.000,=.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN voor die schade.
 5. De opdrachtgever vrijwaart SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN en haar hulppersonen tegen alle vorderingen en aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid dan wel opzet van SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN.
   

4.    VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Betaling van declaraties van SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN dient,  zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, alsmede voor alle door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN in verband met de invordering gemaakte kosten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten en komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke renten, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaraties.
   

5.    INSCHAKELING VAN DERDEN

 1. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN.
 2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN tevens de bevoegdheid en de instemming van de opdrachtgever inhoudt richting SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.
 3. De opdrachtgever geeft SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.
   

6.    TARIEVEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN is gerechtigd per 1 januari van ieder jaar de geldende uurtarieven aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
  Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.
 2. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN neemt niet deel aan het systeem van gefinancierde rechtsbijstand, althans neemt in beginsel geen zaken in behandeling op grond van gefinancierde rechtsbijstand. Ondanks eventuele mogelijkheden om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand zal het in de opdrachtbevestiging genoemde uurtarief in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.  Op de website www.raadvoorechtsbijstand.nl kan de opdrachtgever nagaan of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien een opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal de opdrachtgever worden verwezen naar een ander (advocaten)kantoor en heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is in dat geval steeds gehouden de tot beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden te voldoen tegen het in de opdrachtbevestiging opgenomen uurtarief.
 3. Door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten door SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. De ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de einddeclaratie. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.
   

7.    DIVERSE ONDERWERPEN

 1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.
 4. SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
   

8.    TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SLIEPENBEEKVANCOOLWIJKVANGAALEN wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

 

 

 

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact