Home

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

In Nederland wordt de praktijk uitgeoefend door SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen en houdt kantoor in Amsterdam en Eindhoven (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63173794). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen.

Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.